بی ریشگی

شاید بتوان گفت شرحی است از بی ریشگی
نظر شما چیست

نظر شما