ماه مبارك رمضان

وقتي از طرف يك عزيز و بزرگي دعوت به مهماني مي شويم سعي مي كنيم از همه نظر در شان آن مجلس باشيم. نوع لباس پوشيدنمان تغيير مي كند، رفتار و آداب نشست و برخواستمان عوض مي شود نوع لهجه و گفتمانمان متحول مي شود تا در آن مجلس كه همه هستند جايگاه اجتماعي خود را حفط كنيم.

حال تصور كنيم كه مهمان عزيزترين و محبوبترين هاي عالم امكان هستيم، چه مي كنيم.

امسال نيز ماه مهماني خدا فرا رسيد و مردم مسلمان در سرتاسر جهان خود را آماده اين مهماني عظيم و شايسته مي كنند.

از آقا و مولايمان مي خواهيم كه ما را در سحرگاهان و دعاي افطار خود فراموش نكنند تا شايد بتوانيم نفس در بند شده را مهار كرده و براي يك سال ديگر آماده بندگي شويم.

نظر شما چیست

نظر شما