بابانوئل تکفیری ها

همه چیز در تفکر  تکفیری ها متفاوت از سایر انسانهای آزاد است حتی بابانوئل آنها نیز هدایایش متفاوت است !!!!

 

سال نو میلادی

نظر شما چیست

نظر شما