ارزش فرهنگ

نبرد بین خیر و شر، راستی و دروغ، خوبی و بدی و همه این تضاد ها از ابتدای خلقت آدمی بوده است. انسان به دلیل فطرت پاکی که دارد همیشه طرف دار حقیقت بوده است. از دروغ و ریا و نفاق بیزار بوده است ولی اینکه چرا برخی از ما با وجود داشتن چنین فطرتی، تغییر می کنیم جای سئوال است ؟

ادامه ی مطلب “ارزش فرهنگ”