خطبه حضرت زینب در مجلس یزید

معاویه برخلاف سایر حکما که مرکز خلافتشان عراق و کوفه بوده است محل شام را انتخاب می کند این سرزمین مکانی است که اکثر مردم آن از درک رسول خدا و یاران واقعی ایشان عاجز بوده اند و می توان گفت اکثر مردمان این سرزمین مسیحیان بوده اند. معاویع لعنت الله علیه از مکری که داشته است سرزمین جکومتی خود را شامات انتخاب می کند تا اسلامی که مد نظر خود دارد را این سرزمین رواج دهد اسلامی که تنها ظاهر دارد و محتوی آن خالی است.

ادامه ی مطلب “خطبه حضرت زینب در مجلس یزید”