آیا حق گرفتنی است یا دادنی؟

حق در این رابطه حرف و حدیث زیاد است ولی نکته ای که می توان به آن اشاره کرد و با یک مثال آن را متوجه شد توسط یکی از علما چند روز پیش بیان شد که بسیار قابل تامل بود.

حق گرفتنی نیست  بلکه حق دادنی است. به عنوان مثال : اگر فرزند ما حق خود را از ما طلب نکند آیا ما واقعا نبایستی حق او را ادا کنیم !!!

اگر کمی انصاف داشته باشیم حقی که از دیگران به گردن ماست بایستی ادا شود حال آن فرد می تواند همسایه باشد یا عابری که در خیابان عبور می کند و ما سوار ماشین هستیم و یا فرزند و همسر و والدین و  …

این روشی است که باعث اصلاح فرهنگ جامعه و اصلاح روابط اجتماعی می شود و پیامدهای بسیار خوبی در جامعه و زندگی خواهد داشت.